IFP Launches Its Plan to Rebuild KZN [isiZulu]

Apr 7, 2024 | Press Releases

ISETHULO SESIKHONGELI SOKHETHO

INKULUMO KA-KHANSELA
UTHAMI NTULI OMELE I-IFP KWESOBUNDUNANKULU NOSIHLALO WEQEMBU KWAZULU-NATAL
ULUNDI: 7 April 2024

The IFP President, Hon Velenkosini Hlabisa,
The IFP Deputy President, Hon Inkosi E.M. Buthelezi,
The IFP National Chairperson and Leader of the Official Opposition in the KZN Provincial
Legislature, Hon, Blessed Gwala,
The Deputy National Chairperson, Hon Mrs T.P. kaMadlopha-Mthethwa,
The Secretary General, Hon SL Ngcobo
The Deputy Secretary General, Hon M.A. Mncwango,
The Treasurer General, Hon Narend Singh,
The National Chairperson of the IFP Women’s Brigade, Hon Princess Phumzile Buthelezi,
The KwaPhindangene Family led by Inkosi Zuzifa Buthelezi,
The National Chairperson of the IFP Youth Brigade, the Hon Sanele Zondo,
All Members of the IFP National Executive Committee (NEC),
All Members of the IFP Provincial Executive Committee, (KZN PEC),
Amakhosi aseNdlunkulu,
Abantwana baseNdlunkulu
Members of Parliament (MPs) and Members of the Provincial Legislatures (MPLs),
Our IFP Mayors, Deputy mayors and Speakers of District and LM, Councillors
Members of the clergy
Members of the media,
Abezokuphepha nabaphelezela abaholi.

Abantu bakwaZulu -Natal, malungu eIFP

Kunoma yisiphi isizwe, umphakathi kanye nomuntu nje siyafika isikhathi lapho kumele kuthathwe isinqumo. Lesi kuba yisinqumo esinqala nesingaguqula izinto. Ngo 1975 umholi wethu uMntwana wakwaPhindangene wafikelwa ngumzuzu omqoka nayilapho athatha khona isinqumo. Ngaloyo nyaka wasungula iqembu namuhla eselaziwa ngeNkatha Freedom Party nengizigqajayo ukuba yingxenye yalo. Namuhla leli qembu lineminyaka engu 49 futhi lisaqhubeka.

Isinqumo soMntwana sika 1975 sasinenhloso eyodwa vo, ukuqinisekisa ukuthi abacindezelwa bayakhululeka nokuthi izwe elisha lapho kungasekho umcindezelwa nomcindezeli libayiqiniso.

Khona lapho eminyakeni engu 30 eyedlule ngo 1994 uMntwana ngokubona isimo wathatha isinqumo sokuba ahole INkatha okhethweni lokuqala lapho abantu abampisholo babe nelungelo lokuvota. Ngalesi sinqumo sika 1994 uMntwana wabe eqinisekisa ukuthi inqubo yedemokhrasi iyazinza kuleli kanjalo nokuthi iyamukela ukuthi noBukhosi bube yingxenye yezwe elisha.

Namuhla njengamalungu eNkatha nesizwe ngaphandle koMntwana ongasekho phakathi kwethu simelwe wukuthatha isinqumo. Lesi sinqumo akusona nje esethu kuphela kepha ngesezizukulwane ezizayo. Ukwenza, nokungenzi kwethu nonyaka lapho siya okhethweni kuyoqopha lokho esikufisayo ngesikhathi sethu kanjalo nalokho esikufisela izizukulwane ezizayo. Yebo, kithina beIFP lonyaka ufana no 1975 kanye no 1994. Nathi namuhla sisezicathulweni zoMntwana. Simelwe wukwenza isinqumo. Njengezigidi zabantu baseNingizimu Afrika kusengathi sivuka ephusheni elibi. Iphupho lapho sibona konke lokho okwabe kwakhiwe kubhidlizwa ngabomu ngabantu neqembu elingogombela kwesabo namanuku.

Namuhla ngaphansi kweqembu elibusayo i-African National Congress izindawo esakhula zituswa ngobuhle seziwohlokile. Izimboni ezabe zingukuphila kubantu azisabonwa kanjalo namadolobha ayengumlomo womnotho wesifundazwe njengeTheku asesimweni esibucayi.

Bantu bakwaZulu-Natal

Okubuhlungu wukuthi kwenzeka konke lokhu nje kunabantu abazibiza ngabaholi. Khona lapho kuneqeqebana labantu elizibiza ngohulumeni. Umbuzo uthi singasho yini ukuthi sinabaholi noma uhulumeni uma izinto KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika zimapeketwane zinje? Luhlobo luni lwabaholi olunjena olungenawo amahloni, elingakwazi ukuzithiba ngisho phambi kweSILO noMengameli wezwe? Ubuholi obungakwazi ukuthi lapho kusobala ukuthi kukhona okungahambanga kahle kepha kwehluleke ukuzehlisa? Uma lokhu kungakwazi ukuzithiba nokuzehlisa bekwenza kongangezwe abantu baso ISILO bayoba yini?

Luhlobo luni lwabaholi olungenawo unembeza wokuxolisa lapho abantu namabhizinisi bedikadikwa wukucima kukagesi nokungabi bikho kwamanzi ahlanzekileyo? Bekumele yini ukuthi laba abathi bangabaholi bethu balinde kuze kufike izikhathi zokhetho bese beza emphakathini bethi bacela ukuba abantu babekezele noma bathi kungcono?

Konke lokhu kwenza njengeNkatha sikholelwe ekutheni abantu bakwaZulu-Natal bafanelwe ngokungcono, hhayi loluhlobo lwabaholi nohulumeni abakhona. Lohulumeni esinaye kanjalo nabaholi banjengephupho elibi okumele siphaphame kulo.

Okusobala wukuthi ukhetho oluzayo lumayelana nohlobo lwabaholi nohulumeni esimfunayo. Kuphakathi kokuthi sifuna amabhoklolo angakwazi ukuzehlisa nanezandla ezilula uma kufika ekwebeni inkece yethu noma silungele ukuqala kabusha.

Umehluko phakathi kweNkatha neqembu elibusayo usobala. INkatha iyabenyanya ubugebengu. Amalungu nabaholi beNkatha banamahloni nonembeza. INkatha iyabuhlonipha ubuholi boMdabu neSihlalo. Okumqoka iNkatha iyakwazi ukuzehlisa , ivume lapho kunezingqinamba khona.

Iminyaka emihlanu ezayo sethembisa ubuholi obuqotho, ubuholi ongabethemba. Njengohulumeni weNkatha sizoba nendlebe lapho umphakathi usexwayisa ngamazambane abolileyo phakathi kwethu. Ngeke siyijezise imiphakathi noma abantu abangasivotelanga nesikubona kwenziwa yiqembu elibusayo kuleminyaka liphethe, likwenza lokhu ngaphandle kwamahloni nokuzisola.

Ngesikhathi iqembu loMntwana, lingikhomba njengaloyo ozolimela okhethweni lukaNdunankulu angingabazanga ukuthi ngiyokwenzani ngosuku lokuqala ngaphansi kukahulumeni weNkatha. Usuku lokuqala kuzobe kuwukulungisa umonakalo weminyaka ngaphansi kokubusa kukaKhongolose. Angingabazi ukuthi labo baholi abazobe bevela eqenjini lethu nabazobe beseSishayamthetho nakuwo uhulumeni bazobe bekulindele ukuqala ukulungisa umonakalo ngosuku lokuqala.

Njengeqembu ngokuqonda inhlekelele esikuyo, siqhamuke namaphuzu ali-15 okulungisa umonakalo nokwakha kabusha iKwaZulu-Natal. Lamaphuzu aqhamuke emuva kokubuka lokho okuyizingqinamba ezibhekene ngqo nesifundazwe njengoba umqulu wethu kazwelonke wona ubheke lokho okungalungisa umonakalo kuzwelonke.

Ngingakangeni kulamaphuzu ngiyafisa ukubonga kumalungu eNkatha kanjalo nomphakathi wakwaZulu-Natal. Ngesikhathi silidabula lonke leli lakwaZulu-Natal nokuyinto esisazoqhubeka nokuyenza nangalena kokhetho, ngihlangane nabantu abehlukene.

Lokhu kuhambela izindawo bengikwenza ngenhloso yokuqonda kabanzi lokho okuyizinkinga emiphakathini eyahlukahlunene. Bekumqoka lokhu ukuba ngikwenze ngoba asikwazi ukuthembisa ngezixazululo ekubeni singakwazi ukujula kwenkinga ekhona.

Kuhlale kungizwisa ubuhlungu uma ngizwa laba abazibiza ngabaholi bethu bezinweba bezishaya isifuba ukuthi sebenze lukhulu . Namuhla ngiyafisa siqonde isimo esubucayi abantu bakwaZulu-Natal abaphila ngaphansi kwaso ngaphansi kobuholi be-ANC selobu bathatha umbuso. Ngiyafisa ukugcizelela ukuthi lezi zibalo aziyona imfihlo, uhulumeni we-ANC uyazazi. Umbuzo uthi yini bekhohlisa abantu ekutheni konke kuhamba kahle? Ngabaholi abanjani abalibusa ngamanga?

Based on Statistics South Africa A Poverty Mapping Overview of the Poorest Provinces, Metros, Districts and Localities in South Africa 2020 report, the poorest three provinces in South Africa were consistently Limpopo, Eastern Cape and KwaZulu-Natal. Okuqaphelekayo lapha wukuthi zonke lezi zifundazwe ziphethwe nguKhongolose , engabambisene namuntu.

Ngokwezibalo isifundazwe sethu sinabantu abalinganiselwa ku 3.8 wezigidi abaphila ngaphansi kobubha. Iningi lalaba bantu litholakala ezindaweni ezihlonzwe ngokuthi ngezasemakhaya.

KZN’s share of food poverty line (FPL) was the highest at 40.5%, up by 12.4 percentage points compared with the 28.1% recorded in 2012. This percentage share is slightly above the Eastern Cape (40.2%) and Limpopo (39.5%) and therefore surpassed the national average of 31.9%. The districts that had the highest share of people living below the FPL in KZN in 2022 were uMkhanyakude with 53.8%, followed by Zululand and uMzinyathi with 52.9% and 49.6%, respectively.

Abadala engixoxe nabo okungogogo nomkhulu ngizwe usizi lokuphila ngaphansi kobubha. Abanye bahleli nezingane zabazukulu esezaphenduka izintandane njengoba abazali sebadliwa yizifo. Kanti abanye izingane ziyizintandane oyise nonina bephila okuthe bangadliwa zintaba umthwalo wabe usuba semahlombe ogogo nomkhulu.

According to Statistics South Africa, a person in South Africa now needs to have at least R624 per month to meet the minimum required daily energy intake. The three cost of living measurements as at April 2021 were: Food poverty line – R624 per person per month. The R624 food poverty line refers to the amount that individuals need to afford the minimum required daily energy intake. The lower bound poverty line is R890, which is the food poverty line, plus the average amount derived from non-food items of households whose total expenditure is equal to the food poverty line.

Uma ubuka lezi zibalo uyakuqonda ubunzima ogogo nomkhulu abahola amakhaya ababhekene nakho. Phezu kwalobu bufakazi uhulumeni we-ANC uthi kugcono, konke kuhamba kahle.

Njengothisha ngizwe ubuhlungu ukuthi kanti lokhu engikuzwa ngakithi eNkandla naseKing Cetshwayo kukhona yonke indawo. Usizi lwezingane zethu eziqeda isikole ziphinde zibhuquze emakhaya ngenxa yokungabi bikho kwemisebenzi. Lezi zingane zingodokotela, abahlengikazi nothishela neminye imikhakha, kepha kazisebenzi.

Ngokwezibalo isifundazwe sethu sinezindawo eziyimijondolo ezingu 913, iTheku nje lilodwa linalezi zindawo ezibalelwa ku 733. Ezinye izibalo zithi eThekwini kubantu abayizigidi ezingu 3.5 abangu 800 000 bahlala emijondolo. Lo mphakathi ubhekene nezingqinamba eziningi kusuka kugesi, amanzi , ukuthuthwa kwendle kanye nezingozi zemililo ezingagcini nje ngokucekela phansi impahla kepha kuhamba nemiphefumulo.

Ekuhambeni sonke lesi sifundazwe ngisizwile isililo sabahlala emijondolo nalabo abangenalo uphahla. Kubaholi bakulemiphakathi namanye amalungu omphakathi ngizwile ngenkohlakalo ekhona ekunikezeni ngezindlu. Ngizwile ngodaba lwamanzi nokucima kukagesi kanjalo nokungaqoqwa kwemfucuza.

Ngihlangane nosomabhizinisi abasakhasayo ngaluzwa usizi ababhekene nalo uma kufika ekuxhasweni kwemizamo yabo. Njengalabo abaphakathi nabakhulu, osomabhizinisi abasakhasayo bakhala ngenkamba beyibuza kagesi othatha yonke inzuzo yabo.

Abaholi bemboni yamatekisi nabashayeli engihlangane nabo bakhale ngeqatha abaliphucwa nguhulumeni we-ANC. Bakhale ngokuthi imizila abaziqambela yona seyiphenduke inzuzo yosomathenda be-ANC abathola izindodla zezimali ohlelweni lwamabhasi kanye nokwakhiwa kwengqalasizinda okuyimigwaqo.

Othisha engihlangane nabo bakhala ngento engiyaziyo. Ukungahlonishwa kwemizamo yabo ekweluseni izingane, izikole nezindlu zangasese ezingekho ezingeni kanjalo nokugxambukela kwepolitiki yamaqembu ekusebenzeni kwabo.

Abantu abasha engikhulume nabo baphelelwe yithemba. Abanye bazalelwe endlaleni, bakhulela kuyo nanamuhla bazibona bezofela kuyo.

Izibalo zithi children and youth account for an estimated 62.6% of the total provincial population, compared with the national average of 61.1%. The dependent population is estimated at 4.219 million, while the economically active population is 7.319 million. This means that KZN has a dependency ratio of 57.6% compared with the national average of 52.1%. The KZN dependency ratio is also higher than the aggregated global average of 55.2%.

Khona lapho ngihlanganile nezisebenzi zikahulumeni nezikubeke kwacaca ukuthi azisakwazi ukulinda ukuba kube nohulumeni weNkatha nezikholwa wukuthi uzozihlonipha futhi usebenzise amakhono azo ngokuyikho. Zonke zikhala esifanayo ekutheni ngaphansi kukahulumeni ka-ANC iziqu namakhono akusho lutho okumqoka yikhadi leqembu.

Ekuxoxeni kwami nabantu balesi sifundazwe ngixoxile nanezinye izinhlanga. Ekuxoxeni nazo ngikuzwile ukudumala kwazo ekutheni izidubedube zokulutha ezenzeka kulesi sifundazwe zibe nomthelela ekungathembanini nokungahoshelani kwezinhlanga. Sivumelene ukuthi yize isibalo sisincane kepha lokhu kuyisibazi nechashaza elibi ekubeni abaholi abafana noMntwana basebenza ngokuzikhandla ekuhlanganiseni izizwe.

Cishe sonke siyavumelana ekutheni KwaZulu-Natal ngenxa yokungabi bikho kukahulumeni nobuholi, izingxenye ezithile zesifundazwe seziphethwe yimigulukudu. Kulokhu abantu baseMpangeni,eNanda , eMsunduzi, ePinetown, eMlazi, eChesterville,eLamontville, eChatsworth, KwaMashu nasePhoenix bangofakazi bonya lwezigilamkhuba ezibaphilisa lubhojozi imihla ngemihla.

Ngisekubo ubugebengu. Isikhalo sabantu baseMkhanyakude ngokuvuza emgceleni yakuleli namazwe angomakhelwane ngisizwile. Engxoxweni nabo bakuphawulile lokhu esikwazi sonke kokuthi ngenxa yokuvuza emigceleni izigilamkhuba zangaphandle kwakuleli sezivule isidleke senkohlakalo. Babodwa kulaba bangaphandle okuthi uma kutholwa umhlomulo ohlinzekelwe abakuleli nabo bese beyahlomula ngokungemthetho. Amaqola asebenzisa ukuvuza kwemingcele ukweqisa izimoto zakuleli ezebiwe eziyisa emazweni angomakhelwane.

Okubuhlungu kakhulu ngalenhlekelele wukuthi abantu baseJozini emizamweni yabo yokunqanda ubugebengu bayazingelwa, balinyazwe abanye bagcina bebulewe yizigilamkhumba lezi.

Usizi lwamaciko akithi lapha KwaZulu-Natal lwethuliwe kimi. Ngizwile ngemizabalazo ekhona ekuziphiliseni kwenqwaba yamaciko. Okube buhlungu wukuthi iningi lawo yizingane zethu ezondla imindeni ngamakhono azo nokuthi uma zingalekelelwa kuthinteke abantu abaningi. Okungihlabe umxhwele ngamaciko akithi wukuthi phezu kwalezi zingqinamba esizobhekana nazo ngqo uma sesiphethe kawayekile ukunandisa nokududuza abantu ngamakhono abanawo.

Kuwukhubile umoya wami ukuzwa aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi jikelele zikhala ngokungahlonishwa nguhulumeni. Udaba lokubulawa kwaMakhosi nezinduna luvelile nalapho uhulumeni usoliwe. Ngaphansi kwalohulumeni kaKhongolose aMakhosi kawalutho, abakhulu zisebenzi zikahulumeni nazo ukwenza kwazo ezikuthathela kulabo abaziphethe. Ngiyethemba namuzwa lowo ongungqongqoshe ophucana umbhobho epikla ethi uhulumeni unamandla. Lokho ekusho phezu kwesilo ngenkathi ephuca umbhobho undunankulu kaZulu.

Kuleminyaka engu 30 kukhona isithombe esingaguqukiyo, nokumqoka ukuba sisiguqule. Rural populations, especially in less developed regions of KZN, continue to be disadvantaged in accessing basic education and to be gainfully employed. Rural areas face high unemployment rates, inequality, and stagnant growth.

Lesi ngeshwa yisithombe sangempela seKwaZulu-Natal ngaphansi kukaKhongolose. Osho okunye uzihubhuzela amanga nje.

Kubo bonke engihlangane nabo nalabo abangithumele imiyalezo ekhasini lami le Facebook kanye ne email ethi: thamintuli@ntuli2024. africa umlayezo wami munye, uthi: Sethembe ekuthini ngokubambisana sizowulungisa umonakalo weminyaka. Lama phuzu ali-15 ayisiqalo ekulungiseni umonakala.

Ngaphansi kwalamaphuzu ali-15 uhulumeni weNkatha KwaZulu-Natal uzoqinisekisa:

 1. Ukubuyisela ezomnotho ezandleni zabantu bendawo: ngokuqinisekisa ukuthi imakethe yosomabhizinisi abancane kanye nemboni yeziphaza kubekelwe izakhamuzi zalapha KwaZulu Natal hhayi abantu bokufika asebechitheke yonke indawo, futhi kuvuselelwe ezomnotho wasemakhaya nasemalokishini ngokweseka ezokuhweba ezisimamayo kosomabhizinisi abancane nakumifelandawonye.
 2. Ukubeka eqhulwini ukuvuselelwa nokuthuthukiswa kwengqalasizinda: Ukulungiswa kwemigwaqo ngokuyikho kuzobekwa eqhulwini. I-IFP izotshala izimali ngokuvala imigodi yomgwaqo ibe iqinisekisa ukuthi imigwaqo ewubhuqu yasemakhaya, nasemalokishini neyasemiphakathini ebinganakiwe ifakwa itiyela.
 3. Ukubhekana nenkinga yokungabi bikho kwemisebenzi: ukukhuthaza ukuzisiza nokuzenzela ngokusebenzisana nabamabhizinisi aKwaZulu-Natal ukuba bahlinzeke izakhamuzi ngamakhono azokwazi ukuthi ziziqalele awazo amabhizinisi nokuthi zithole amathuba okusebenza.
 4. Ukuvuselela iBhange Ithala: Ukuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya nasemalokishini, IQembu leNkatha likholelwa kakhulu ekutheni abantu ezindaweni zasemakhaya kumele bathuthukiswa kakhulu kwezomnotho. Ngalokho asikhulumi nje inzwabethi noma iphupho lasebusika, kodwa sikhuluma ngento esiyenzile lapha esifundazweni ngenkathi siphethe. UMntwana Waka Phindangene nohulumeni owawuholwa yiNkatha wasungula ibhange labantu abampisholo ITHALA, ukulekelela kakhulu abantu ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini ukusungula amabhizinisi, okwaholela ekudalweni kwamathuba emisebenzi. Uhulumeni lona okhona we ANC usuhluleke wancama ukuqhuba umbono wokusungulwa kwebhange ITHALA. ITHALA lingumbono we IFP owehlukile kuyoyonke I-Ningizimu Afrika. Uhulumeni we ANC lapha KwaZulu-Natal usubeke lelibhange engozini yokuthi livalwe, emva kweminyaka abaholi be ANC bezicebisa bona kanye nobhululu babo. Uhulumeni we IFP, uzokhuphula izinga lalelibhange, libe yibhange lika hulumeni, elinomsebenzi omqoka wokufukula abantu bakithi emakhaya nase malokishini.
 5. Ukuqinisekisa ukuthi iHhovisi LikaNdunankulu linoPhiko Lwentsha (youth directorate) olusebenza ngokugcwele: Lolu Phiko luzokwelusa ukunikezela ngeSibonelelo Sokungasebenzi Konoziqu esiyizi-R3000 kube kuqinisekiswa ukuthi bonke onoziqu baqeqeshelwa umsebenzi (internship) izinyanga ezili-12 komasipala naseminyagweni kaHulumeni waKwaZulu-Natal.
 6. Ukuvuselela nokwakha kabusha amadolobha okuyiThekwini, iPort Shepstone, iNewcastle, uMnambithi, uMhlathuze, uMsunduzi, namanye asemqoka: ukuthuthukiswa kwamadolobha ayizizinda zomnotho, kuyokwenziwa kokunye ngokulekelela omasipala ngezinsiza kusebenza zokuwahlanza maphakathi nawo nasezindaweni eziwakhele eziwazungezile, kubuyiswe izakhiwo ezithunjiwe kwangenwa kwahlalwa ngodli kuzo, kubuye kubekwe eqhulwini ukuwalungisa nokuvuselela ingqalasizinda. Kuzogxilwa kakhulu ekulungiswe nasekuthuthukiseni kwemigwaqo nasekuqinisekiseni ukuthi omasipala bahlala behlinzeka ngamanzi ngokugculisayo. I-IFP izoqeda nya ukuchithwa kwendle emifuleni, igelezise noma ilungise amapayipi ezikhukhula nawendle kuye endaweni lapho kusetshenzwa khona ukungcola.
 7. Ukusebenzisana nezakhamuzi zaKwaZulu-Natal ukwakha imiphakathi ephephile: i-IFP izoqinisekisa ukuthi isifundazwe sibamba iqhaza elibonakalayo ekunqandeni ubugebengu obudlangile ngokusebenzisa umbutho wamaphoyisa esifundazwe, kube kusekelwa kakhulu ngemali izithangami zabaqapha imiphakathi (community forums).
 8. Ukutshala izimali ohlelweni lwezemfundo: ngokuqinisekisa ukuthi izikole zinezinsizakufunda ngokwanele ikakhulukazi ukufaka amalaboratories nama libraries kuzo zonke izikole. Abafundi abahamba amabanga amade uma beya esikoleni bayothola izithuthi ezibasa ezikoleni mahala kuzozonke izikole. Izikhala zothisha zigcwaliswe ngokushesha kube kuqinisekiswa inkokhelo engcono nezimo zokusebenza ezingcono kubo bonke othisha kubandakanya nothisha bakwaGrade-R. Kuzohlinzekwa ngesibonelelo sokufundisa emakhaya futhi kubhekelelwe othisha ngezindawo zokuhlala. Okunye siyokwenza ngokubambisana nezimboni ezizimele noma namabhizinisi azimele.
 9. Ukweseka nokuvikela Amakhosi: Ngikhathazekile kakhulu ngendlela okuhlaselwa, kubulawe ngayo amakhosi asendlunkulu lapha KwaZulu-Natal. Siyazibuza sonke ukuthi kungani uhulumeni ehlulwa ukuhlinzeka amakhosi ngabaqaphi, ngoba inkulu impi ebhekiswe emakhosini. Manje thina njenge Qembu leNkatha, lolu kuyoba udaba oluphuthumayo kakhulu, ukuhlinzeka amakhosi akithi ngabaqaphi.ngokubeka eqhulwini, futhi siqinisekise ukuthi banazo zonke izinto zokusebenza futhi banamahhovisi, kuvuselelwe iZinkantolo ZoMdabu kubuye bakhelwe izindlu ezisezingeni. I-IFP izoqinisekisa ukuthi izwi laBaholi BoMdabu liyezwakala kuHulumeni.
 10. Ukuqhubeka nokulwela ukuvikeleka nokwesekwa kwe-Ingonyama Trust: njengesakhiwo esiqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthola indawo. I-IFP izothumela abazocwaninga ngomhlaba ongasebenziswa ongaphansi kukahulumeni, bese isebenzisa imiphumela yocwaningo ukuze umhlaba wabelwe abantu.
 11. Ukutshala izimali emkhakheni wezolimo: kuqinisekiswe ukuthi abalimi abancane bayasekelwa. Siyokwenza ucwaningo lokuthi enza njani amazwe akhuthaza ezolimo ngesibonelelo sokukhuthaza ukutshala futhi uhulumeni abambe iqhaza ekuthengeni imikhiqizo ayise ezimakethe zamazwe. Ukutholakala koxhaso nokufinyelela ezimakethe kuzokhuthazwa.
 12. Ukuhlinzeka ukwesekwa kwezinhlangano ezingenzinzuzo amaNPO namaNGO kanye namasonto: ngeke kube khona ukuncishiswa kwezabelomali zezinhlangano ezibhekelela abasengcupheni ikakhulukazi abesifazane, izingane nabakhubazekile.
 13. Ukwandisa izinsiza kwezempilo nakwezokwelapha ukuze kunyuke izinga lempilo nelokwelapha ikakhulukazi emakhaya. Siyohlinzeka imishanguzo ngokulingana ezikhungweni zezempilo futhi ukulwa nokudlondlobala kwezidakamizwa emiphakathini i-IFP izosebenzisana nomphakathi ukuqinisekisa ukuthi uhulumeni uba nezikhungo nanezihlelo zokusiza abahaqwe yizidakamizwa lapho usizo luyotholakala mahhala esifundazweni.
 14. Ukubhekana nokusalela emuva kokuhlinzeka ngezinsizakalo ezindaweni zasemakhaya nasemijondolo: njengokufakelwa ugesi, izindlu zangasese nezinye izinsizakalo. I-IFP izokwaba ingxenye enkulu yesabelomali sezokuhlaliswa kwabantu ukubhekana nalezi zimo ngenhlosongqangi yokuhlinzeka ngezindlu ezifanelekile kulabo abahlala emijondolo. Kuzobuye kugxilwe kakhulu ekungeneleleni ekwakheleni abahluphekayo emakhaya nasemadolobheni.
 15. Ukuqeda ipolitiki nokugcizelela amakhono ezikhungweni zikahulumeni: izisebenzi zikahulumeni ezineziqu, amakhonokwenza nobuqotho okufanelekile bazosebenza ngaphansi kukaHulumeni we-IFP. Izisebenzi zikahulumeni KwaZulu-Natal kufanele zibe nentshisekelo nothando lwezwe ukuze zakhe kabusha isifundazwe.

Njenge Nkatha siyakuqonda ukuthi inkinga esibhekene nesifundazwe sethu inkulu kangakanani. Siyakuqonda ukuthi kulamaphuzu kukhona namanye mhlawumbe esingawaphawulanga. Yingakho uma sesinguhulumeni sizokwakha izithangami lapho lamaphuzu kanjalo namanye eyobukwa khona ngelibanzi.

Njengeqembu siyakholwa ukuthi onke amaphuzu angenhla angeke aphumelele uma uhulumeni ehamba yedwa. Njengohulumeni wabantu, uhulumeni engizobe ngiwuhola KwaZulu-Natal ngalena kokhetho, kukho konke ozokwenza uzobe udondolozela ngomphakathi kanye nabamabhizinisi.

Kuleminyaka emihlanu ezayo siyokwakha futhi siqhube uhlelo olunenhloso. Ngaphansi kwesithangami i-KwaZulu-Natal Indaba noluthathela kulolo olwakhiwa nguMntwana iKwaZulu Indaba eminyakeni yobandlululo sizoxoxa ngezinhlelo ezizohlanganisa imiphakathi kanjalo nangeqhaza labamabhizinisi ekwakheni umphakathi obumbene wakwaZulu-Natal. Lokhu sikwenza ngoba siyakholwa kuzimfundiso zoMntwana ekutheni kukho konke esikwenzayo siyonqoba simunye!

Elinye iqiniso esingeliphike wukuthi yize sizobe singuhulumeni wesifundazwe siyadinga ukuqinisekisa ubukhona nokusebenza ngokuyikho kohulumeni bendawo. Ngaphansi kukahululumeni nobuholi be-ANC omasipala abangaholwa yileliqembu bathwele kanzima, bajeziswa nsukuzonke besatshiswa ngokungenelela kukahulumeni wesifundazwe.

Ngaphansi kukahulumeni weNkatha omasipala bazonikwa indawo yabo ngoba yibo abaseduze kwabantu nezidingo zabo. Ukuhloniphana phakathi kohulumeni nezinhlaka zabo kuyoba seqhulwini ngoba ekugcineni uhulumeni kumele asebenzele abantu.

Kuleminyaka engama 20 sibone ukwanda komkhuba ongemuhle lapho iSishayamthetho sakwaZulu-Natal siphenduka isichuse sehluleka ukwelusa ukusebenza kukahulumeni. Iqembu elibusayo lisebenzisa izinombolo zalo esishayamthetho livikele uhulumeni oholwa yilo ezintweni eziningi ezigamahlazo.

Ngaphansi kukahulumeni weNkatha iSishayamthetho sakwaZulu-Natal siyogqugquzelwa ukuba senze lokho okungumongo waso okuwukushaya nokwelusa imithetho ngenhloso yokuqinisekisa ukuhlinzekelwa kwezidingo nokuvikelwa kwamalungelo abantu balesi sifundazwe.

Bakwethu okukhulu kunako konke ukuba sibuyise ithemba kubantu KwaZulu Natal sisebenzele ukulungisela izingane zethu ikusasa eliqhakazile. Ngakho masibambisane siyovota mhlaka 29 may 2024 sivotele uhulumeni omusha uhulumeni oholwa Inkatha Freedom Party. Sibuyisele isifundazwe sethu esimeni sethemba nekusasa elizinzile.

Amandla!

Recent Headlines

IFP Press Conference to Provide an Update on the Government of National Unity

IFP President and NEC to Brief Media on GNU

The IFP NEC will meet today in light of the widespread uncertainty prevailing as it pertains to the Government of National Unity (GNU). The IFP President Hon. Velenkosini Hlabisa, MP, will thereafter at a press conference provide an update on these matters today. The...

GNU: IFP’s Position on Interpretation of Clause 24

GNU: IFP’s Position on Interpretation of Clause 24

The IFP has taken note of the on-going public disagreements between the ANC’s Mr Fikile Mbalula and the DA’s Mrs Helen Zille, as it pertains to clause 24 of the Government of National Unity (GNU) statement of intent. To that end, the IFP President Hon. Velenkosini...

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

The Inkatha Freedom Party (IFP) in KwaZulu-Natal is overwhelmed with gratitude to the people of the province, following its resounding victory in yesterday’s by-elections, where the Party secured 7 out of 12 contested wards. The IFP has gained a majority in several...

WhatsApp