Iqembu Le-IFP Ledlulisa Amazwi Okuthokoza Esizweni Sonke Sase- Ningizimu Ne-Afrika, Ezweni Kazi Lase-Afrika Nomhlaba Wonke

Sep 21, 2023 | Press Releases

Kuseyizinsuku ezimbalwa kwedlule emhlabeni uMsunguli noMengameli ngokuhlonishwa weQembu leNkatha YeNkululeko, UMntwana wakwaPhindangene. Yima sizoqala ukubhekana nokulahlekelwa okukhulu kangaka. Sinobuhlungu okukhulu ezinhliziyweni zethu kodwa futhi sinokuthobeka ngendlela abantu base Ningizimu ne-Afrika behloniphe ngayo iqhawe lase-Afrika.

Njengoba singena kwisahluko esisha sokuphila engasekho phakathi kwethu Umsunguli weQembu LeNkatha YeNkululeko, sinentokomalo ngesisekelo semigomo eqinileyo asishiye nayo ukwedlulela esigabeni sesahluko esilandelayo. Umntwana wakwaPhindangene usishiye nefagugu elicebileyo, uthando lwezwe, ithemba nobuholi bokuba izisebenzi eziqotho. Sedlulisa amazwi okuthobeka kubobonke abantu base-Ningizimu ne-Afrika, ezwenikazi lase-Afrika nomhlaba wonke ngawo wonke umnikelo wesikhathi sabo nangamazwi enduduzo abasinike wona kanye nomndeni ngesikhathi sisagebise amakhanda ethu sehlelwe ifu elimphisholo.

Kube intokozo eselaphile ekudabukeni kwethu uma sizwa amazwi enduduzo nawezikhathi ezimnandi abantu bakithi ababenazo noMntwana wakwaPhindangene. Amazwi okutusa umnikelo uMntwana awenzile esebenzela izwe lethu, elwela inkululeko yethu futhi efukula umnotho nentuthuko, kusenze sathobeka kakhulu futhi saxola emoyeni.

Egameni leQembu leNkatha YeNkululeko, ngedlulisa ukuthokoza kwethu kubo bonke abamise izindlela zabo bahambela umndeni ukuzolila nawo, bahambela inkonzo yesikhumbuzo kanye nenkonzo yokuphekezela uMntwana wakwaPhindangene. Sedlulisa ukuthokoza kwethu kwiSilo samabandla nendlunkulu yonke ngokusembatha kulesisikhathi sokulahlekelwa. Sithokoza kasiphezi kuwo onke amaqembu ezombusazwe, amabandla, izinhlaka ezehlukene, uHulumeni wezwe lethu kanye noMengameli bezwe lethu baphambilini, uMengameli osesihlalweni kanye nowayengumengameli wezwe lase-Nigeria. INingizimu ne-Afrika, izwekazi lase-Afrika nomhlaba wonke bakhulume ngazwi linye bathi uwile umuthi omkhulu. Ukuvaleliswa ngentobeko kweqhawe lamaqhawe, kusishiye selaphekile.

Egameni loMntwana wakwaPhindangene sizoqhubeka ngokubambisana nabo bonke abantu bentando enhle ukuqhubela phambili izwe lakithi. Sibonga kasiphezi.

Contact
Umhlonishwa. Mnumz. Velenkosini Hlabisa, Ilunga Lesishayamthetho.
Umengameli Weqembu Lenkatha Yenkululeko Nomholi Weqembu Eliphikisa Ngokusemthethweni Kwisishayamthetho Sakwazulu-Natali.
083 974 5783

Recent Headlines

IFP Press Conference to Provide an Update on the Government of National Unity

IFP President and NEC to Brief Media on GNU

The IFP NEC will meet today in light of the widespread uncertainty prevailing as it pertains to the Government of National Unity (GNU). The IFP President Hon. Velenkosini Hlabisa, MP, will thereafter at a press conference provide an update on these matters today. The...

GNU: IFP’s Position on Interpretation of Clause 24

GNU: IFP’s Position on Interpretation of Clause 24

The IFP has taken note of the on-going public disagreements between the ANC’s Mr Fikile Mbalula and the DA’s Mrs Helen Zille, as it pertains to clause 24 of the Government of National Unity (GNU) statement of intent. To that end, the IFP President Hon. Velenkosini...

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

The Inkatha Freedom Party (IFP) in KwaZulu-Natal is overwhelmed with gratitude to the people of the province, following its resounding victory in yesterday’s by-elections, where the Party secured 7 out of 12 contested wards. The IFP has gained a majority in several...

WhatsApp