UHAMBO LOKWALUSWA LWABEFUNDISI KANYE NABAHOLI BAMABANDLA KANYE NOMTHANDAZO WOKUHLANGANYELA OHLELWE YIZINHLOKO ZAMABANDLA EZINGAPHANSI KOMKHANDLU WAMAKRESTU AKWAZULU-NATALI EBAMBISENE NABAHOLI BEZENKOLO BAKWAZULU-NATALI KANYE NE-IDAMASA

Apr 12, 2023 | Press Releases

AMAZWI OKUTHOKOZA
NGUMNTWANA MANGOSUTHU BUTHELEZI
ILUNGU LEPHALAMENDE
UNDUNANKULU WESILO SAMABANDLA KANYE NESIZWE SIKAZULU
UMSUNGULI NOMENGAMELI NGOKUHLONISHWA
WEQEMBU LENKATHA YENKULULEKO

EBandleni laseSheshi i-St Mary’s, eNkonjeni: 12 Apreli 2023

Mhlekazi Cardinal Wilfred Napier, onguSihlalo weThimba laBaholi bamaBandla alapha KwaZulu-Natal (KwaZulu-Natal Church Leaders Group), kanye noMbhishobhi oyisithunywa esibambileyo seBandla lamaRoma amaKhatholika kwiSifunda-bhishobhi sasEshowe; eShowe; uMbhishobhi uNkosinathi Myaka onguSihlalo woMkhandlu wamaKrestu aKwaZulu-Natali (KwaZulu-Natal Christian Council); uMbhishobhi Vikinduku Mnculwane, onguMbhishobhi weSifunda-Bhishobhi seBandla lamaSheshi eZululand, uMbhishobhi uNathi Zondi onguSihlalo we-IDAMASA lapha KwaZulu-Natali; uMfundisi uThulasizwe Buthelezi oyiMeya yoMkhandlu weSifunda saseZululand; abaholi bamabandla abavela kuwo wonke amagquma namathafa ezinhlelo ezehlukeneyo abasihambele namhlanje; ubuholi kanye neBandla lase St Mary’s; amaLungu omndeni wami ahlanganyele nathi namuhla; Bafowethu noDadewethu kuKrestu.

Ngizizwa ngingobusiseke kakhulu ukuqonda ukuthi empilweni yami yonke bengihlale ngiphakanyiswa ngemithandazo ngabantu abaningi. Nangaphambi kokuzalwa kwami umama uMntwana uMagogo kaDinuzulu wayehlale engithandazela esangimumethe njengengane ezokuba yindlalifa kayise. Sekucishe kuhlangane iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu umthandazo ulokhu uyingubo engiyivunuleyo ezikhathini zokuvivinywa kanye nezokugubha injabulo. Umthandazo ungilondolozile wangigcina ngiphephile, waphinde wangenza ukuba ngibe nentobeko, njengoba uhlale ungikhumbuza ukuthi akukho nokukodwa engingaphumelela ukuzenzela khona ngamandla ami nangokwesiqu sami. Konke lokhu kuchaza ukubambelela kwami okupheleleyo kuSomandla, oyiDwala laphakade.

Ngakho namuhla ngiphinde ngichichima ukuthobeka ngenxa yokuba ngiphinde ngihanjelwe ngabaholi bezenkolo bamahlelo ahlukeneyo. Nginokuthokoza okujulileyo ukuthi nize lapha ukuba nibe nethuba lokuhlanganyela kanye nami lapha eSt Mary’s, ukuze nizothandazela mina kanye nomndeni wami. Loluhambo lwenu lokwelusa lungolulungileyo nolunobubele ngokuba kulona ngibona isandla seNkosi yami uJesu Krestu. Ngizizizwa ngingothobeke kakhulu ngokubakhona kwezinceku zeNkosi kanye nabo bonke abaFowethu noDadewethu abahambele lenkonzo namuhla

Ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi nihleli nilindele lelithuba ukuba nizongibona, kepha ngenxa yomthwalo wemisebenzi engihlale ngiyithwele emahlombe ami, sekuthathe isikhathi ukuba lokho kwenzeke. Kubonakala kuyinto efaneleyo kakhulu ukuthi ekugcineni selize lafika lelothuba.

Thina njengaMakholwa sisanda kugubha umzuzu ojule ngendlela emangalisayo ohlelweni lwezinsuku zonyaka empilweni yamaKrestu. Sigxilise imiqondo yethu ekuzinikeleni okukhulu kukaKrestu kanye nasothandweni olungalinganisekiyo lukaSomandla. Sikhumbulile ngokufa kanye nokuvuka koMsindisi wethu, saphinde samangala kabusha kwangathi yinto ebeyenzeka izolo nxa kufinyelelwa odabeni olumangalisayo lokuhlengwa kwezimpilo zethu.

Ngiyathandaza ukuthi wonke amaKholwa abengabantu abakuzwile ukuvuseleleka ekuqondeni ngethemba uSomandla asibizele kulo, ingcebo yenkazimulo yaKhe eyifa, kanye namandla amakhulu angeqhathaniswe nalutho okukholwa kwethu. Njengoba uMpostoli uPawulu ekhumbuza iBandla labase-Efesu.

“19. Nokungubukhulu obumangalisayo bamandla Akhe kithina esikholwayo, ngokusebenza kwamandla Akhe amakhulu.
20. Asebenze ngawo kuKrestu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa nangakwesokunene sakhe ezulwini,
21. Ngaphezu kwalokho konke ukubusa, negunya nangamandla nobukhosi, namagama onke aphathwayo, kungekulelizwe lodwa kepha nakulo elizayo.”
(Kwabase-Efesu, Isahluko 1 amaVesi 19 – 21)

Lokhu okusikhumbuza ngamandla kaSomandla kumqoka kithi njengamakholwa, njengoba ngaso sonke isikhathi sihlale sigutshuzelwa yisimo sezinhlekelele nokulahlekelwa yithemba okusigqolozele nezwe lakithi ngasosonke isikhathi.

Ukuba kwezombusazwe, usuku nosuku ngibhekene neqiniso labaholi abehluleka ukuhamba baqonde ngobuqotho, bese behluleka ukufeza izethembiso ngamazwi abawaphimisileyo, baphinde badlubulundele ngokwenza izinto ezingenabulungiswa nezintula ubuqotho. Kepha umuntu kakudingi ukuba abekwezombusazwe ukuzibonela lokhu. Kuyinto ecacela noma ubani, ehleli obala nxa sipheqa amaphephandaba siwafunda noma sibuka izindaba komabonakude. Kuyinto esobala ukuthi nalabo abalindele lukhulu kubo bahaqwe yigagasi elikhulu lobumpofu kanye nobunzima ababunyamezelelayo. Kunento embi ehlasimulisa umzimba lapha ezweni lakithi eNingizimu Afrika.

Ngokuqonda lezimo siyalingeka ukuba sivele silahlekelwe yithemba. Iningi labantu baseNingizimu Afrika, ngisho nabangamaKholwa imbala baphila esikhathini lapho kunokulahlekelwa yithemba kuyo yonke imikhakha yempilo. Silokhu siqhubeke njalo nokuhlabela phambili kepha kasinakho ukwethemba ukuthi inkinga esibhekene nayo ingaxazululeka. Size sifinyelele ekulahlekelweni yithemba ethubeni lapho singawaboni futhi singawezwa amandla obulungiswa, amandla obuqotho, amandla okuhle kanye neqiniso, angisayiphathi ukuthi zonke lezinto singakwazi ukuzinqoba nobumpisholo obusigqolozele.

Kuyishwa ukuthi siphila njengabantu abalahlekelwe yithemba esimeni lapho uSomandla ekwazi ukusenzela into echichima ngaphezu kwesingayicela nokuyicabanga. Sinendlela yokuxhumana naye ngqo okungamandla esinikwe wona lapha emhlabeni, okuyindlela elula yokusebenzisa amandla omthandazo, into engenziwa yiwo wonke umuntu.

Umuntu kadingeki ukuba abe yisazi esikhulu sezenkolo noma ukuba umphrofethi ukuze akwazi ukuba namandla okuthandaza. Okudingekayo nje wukuba umuntu azimisele, futhi akholelwe, kulokho akwenzayo.

Imithandazo emikhulu ukuyedlula yonke empilweni yami akubanga yileyo eyayiphinyiswa yizindebe zabashumayeli abanohlonze nabaziwa umhlaba wonke jikelele ezigcawini zomphakathi, kepha kwakuyileyo yabafelokazi kanye nabesifazane asebekhulile nabangontembuzane, bethandaza buthule emagunjini emizi yabo, lapho kwakungekho ngisho noyedwa obalalele uma bethandaza kepha babezwiwa kuphela nguSimakade uqobo. Ngithokoza kakhulu ngombutho womthandazo ababebikela ngami uSomandla bekwenza ngokuthembeka. Akuvamile ukuba ngazi ukuthi bayangithandazela, kuze kufike ithuba lapho bengithumelela izwi eliqukethe ubuhlakani belibhekise kimi ngqo elisuke livela kuSomandla.

Nakuba ngingayizwa ngendlebe imithandazo yonke ngiyayizwa ngenhliziyo yami. Ngiqinisile ngiyayizwa. Kuyinto eyisimangaliso ukufinyelela ethubeni lapho uzwa ukuthula kukaSomandla okwedlula konke ukuqonda ngisho nangesikhathi lapho umuntu ehaqwe ngamagagasi alo lonke uhlobo lwezivunguvungu emgasele. Kungaleso sikhathi lapho umuntu aphinde akuqonde ukuthi kunomuntu omthandazelayo.

Ukuthula kukaSomandla kufinyelele kimi izikhathi eziningi, ngisho nangenkathi izimo engibhekene nazo zangaphandle ziba yiphimbo eliklabalasayo nokudalwa yikulahlekelwa yithemba, nengcindezi kanye nokungasaboni phambili. Ngenkathi ngilahlekelwa yizingane zami ezinhlanu ezingozini zemoto kanye nangenxa yokugula; ngenkathi ngilahlekelwa ngunkosikazi wami engimthandayo iNdlunkulu u-Irene MaMzila emva ngokuganana naye iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha, ngenkathi ngime eduze kwengcwaba lomuntu osemusha ompisholo owabulawa ngesandla sodlame olwalungenasidingo ngesikhathi esedlule ezweni lakithi; nangenkathi imizamo yethu yokulwela inkululeko yagqolozelana namandla ezinhliziyo ezilukhuni zabamhlophe ababephethe izintambo zombuso.

Ngiyayithokozela lemithandazo yamabandla ahlukeneyo angumzimba kaKrestu kanye nabanye abantwana bakaSomandla abahlanganyele nathi namuhla, okube yisibusiso kithi namuhla yikuthi sesiqhelile kakhulu ekubeni ngamakholwa anhlakanhlaka enkolweni yobuKrestu, okwagcina ngokudida amaKrestu amaningi ngesikhathi esedlule. Sithokoza kuMhlekazi, uCardinal ngokuthi uPhapha ohloniphekileyo waba nombono onomthelela wokuba abize izimbizo ezinkulu, eyaba imbizo yokuqala kanye neyesibili eVatican. Inhloso yazo kwakuwukudingida izindaba zokuthuthukisa ukusebenza kwebandla. Izinhlaka ezimele ibandla ebuholini kulezinsuku zanamuhla ziwubufakazi bokuthi sinoSomandla oyedwa esimkhozayo. Mhlekazi, Cardinal ngibe nokubusiseka ngendlela engachazekiyo ukuba ngibe nemihlangano neziNhloko zabaholi bebandla lamaRoma aKhatholika okube ngoPhapha abathathu. Kuyinto engingeke ngiyikhohlwe empilweni yami yonke ukuthi ngenkathi ngithola ithuba lokuba ngibingelelwe nguPhapha uBenedict weShumi nesiThupha (XVI) ngangisingethwe nguMhlekazi Cardinal, njengalokhu wawukhona eRome.

Ngenkathi izindela (amaSistela) enginxusa ukuba ngenze lowo msebenzi ngangisanda kukhethwa njengeNhloko kamaZiphathe wezwe laKwaZulu. Ngazama ngayo yonke indlela ukuba ngingaphikisani nalokhu, ngenkathi ngicelwe ngamaSistela aseNgwavuma ayengijuba ukuba ngikwenze, njengoba lokhu kwakungase kuhunyushwe ngokuthi ngiyikholwa laseSheshi elingena ezindabeni zeBandla lamaRoma aKhatholika. Noma kunjalo Mhlekazi Cardinal, lowo owakwendulelayo esikhundleni u-Archbishop Denis Hurley naye owayesegxile kakhulu ekusebenzeni ngokubambisana namanye amahlelo amabandla obuKrestu, wangifaka intshisekelo ukuba ngibe nomhlangano noPhapha oNgcwele, okwakungumholi owayesesihlalweni ngaleyonkathi, okwakunguPhapha weShumi nesiThupha (XVI). U-Archbishop Denis Hurley akangigqugquzelanga nje kuphela ukuba ngihambele uPhapha eRoma njengeNhloko yeBandla lamaKhatholika, kepha wajuba omunye wabafundisi uMfundisi uFata McKinnon ukuba angiphelekezele ohambeni lwaseRoma ukuyobonana noPhapha.

Kangibanga nawo-nje kuphela umhlangano wangasese noPhapha weSibili (uJohn Paul II), kwaphinda ngokuhamba kwesikhathi saba nomunye umhlangano naye ngenkathi ehambele lapha eNingizimu Afrika. Saphinde sahlangana naye sinozakwethu ababesiGungwini sikaHulumeni (iKhabhinethi) ngenkathi ehambele ngokombuso.

Namuhla yinto engagwemekiyo kimi ukuba ngikhumbule indlela engabusiseka ngayo ngenkathi ngikanye nawe Mhlekazi Cardinal, lokhu kwenzeke futhi ngikanye nezinceku zikaSomandla ezithembekileyo.

Kuzo zonke leziwombe bengingeke ngikwazi ukunyamezela ukuba kwakungewona amandla omthandazo njengoba kuyiwona akwazi ukuvula inqanawe yesineke, engaphezu kokuqonda kwami, njengesidalwa esingumuntu. Ngithokoza kuSomandla ngokuba akwazi ukungenelela ngaso sonke isikhathi, engihlenga ukuba ngingabishi odakeni lwemvelo yokuba yisidalwa esingumuntu. Ngisaphinda ngiyathokoza kuYe ngoba lonke uhlobo lokungenelela lube yikuphendulwa komthandazo.

Kangisho ukuthi konke lokhu kungifanele njengoba ngiyisidalwa esingumuntu esiyisoni. Ngakho ngiyaninxusa ukuba nihlale nithandaza. Qhubekani ngithandazeleni. Thandazelani nabanye. Thandazelani izwe lakithi. Thandazelani nalabo asebaphelelwa lithemba ukuthi akukho okuhle okuyobuye kuphinde kwenzeke ezweni lakithi. Asebeqome impilo yokwamukela ukuthi akukho okungase kusenziwa ukuguqula isimo sezinto ezweni lakithi. Thandazani ukuze sibe wusawoti kanye nokukhanya esibizelwe ukuba sibe yikhona. Thandazelani ukuba isihlonti sethemba siphinde sokheleke. Thandazelani amandla kaSomandla ukuba aphinde asinyakazise.

Ngiyazi ukuthi uSomandla uzakuyizwa imithandazo yethu. Kwaze kwabayisibusiso ukungungwa ngamadoda nabesifazane bokholo olunganyakaziswa! Ngiyathokoza kini Bazalwane ngokuba ningihambele nizokungibona namuhla, ngiyathokoza futhi nangemithandazo yenu.

Recent Headlines

IFP Press Conference to Provide an Update on the Government of National Unity

IFP President and NEC to Brief Media on GNU

The IFP NEC will meet today in light of the widespread uncertainty prevailing as it pertains to the Government of National Unity (GNU). The IFP President Hon. Velenkosini Hlabisa, MP, will thereafter at a press conference provide an update on these matters today. The...

IFPYB Welcomes Changes in the Department of Higher Education

GNU: IFP’s Position on Interpretation of Clause 24

The IFP has taken note of the on-going public disagreements between the ANC’s Mr Fikile Mbalula and the DA’s Mrs Helen Zille, as it pertains to clause 24 of the Government of National Unity (GNU) statement of intent. To that end, the IFP President Hon. Velenkosini...

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

The Inkatha Freedom Party (IFP) in KwaZulu-Natal is overwhelmed with gratitude to the people of the province, following its resounding victory in yesterday’s by-elections, where the Party secured 7 out of 12 contested wards. The IFP has gained a majority in several...

WhatsApp