UMCIMBI WESIDLO ESIKHULU SAKUSIHLWA WOKUHLONIPHA UNYAKA WESITHATHU WENKOMISHI YEFA-GUGU LOMNTWANA UMANGOSUTHU (PRINCE MANGOSUTHU LEGACY CUP)

Jul 29, 2022 | Press Releases

INKULUMO
NGUMNTWANA MANGOSUTHU BUTHELEZI
ILUNGU LEPHALAMENDE
UNDUNANKULU WOMDABU WENGONYAMA YAMAZULU NESIZWE
UMSUNGULI NOMENGAMELI NGOKUHLONISHWA
WEQEMBU LENKATHA YENKULULEKO

Ondini: 22 Julayi 2022

UMqondisi woHlelo, uMnu Alex Mthiyane; Amalungu oMndeni wasendlunkulu, Amakhosi akhona lapha; iMeya yesiFunda saseZululand, uMhlonishwa uMfundisi uThulasizwe Buthelezi; iMeya yoMkhandlu wasOndini uMhlonishwa iKhansela WM Ntshangase; iMeya yoMkhandlu weSifunda i-King Cetshwayo, uMhlonishwa iKhansela Thami Ntuli; uMhlonishwa iMeya yoMkhandlu weSifunda saseMzinyathi uMfundisi Alderman Ngubane; uSihlalo weKimidi laseNdlunkulu lokuGcotshwa kweSilo, uSolwazi Otty Nxumalo, kanye nelungu lalelikomidi uMnu Muzi Ntombela; uMengameli weQembu leNkatha yeNkululeko nonguMholi weQembu eliphikisa ngokusemthethweni eSifundazweni saKwaZulu-Natali, uMhlonishwa uVelenkosini Hlabisa; uMengameli we-KwaZulu-Natali Sports Federation, uMnu Thami Mchunu uMphathi we-KwaZulu-Natal Academy, uMnu Aleck Skhosana; uSihlalo weqembu lebhola i-Richards Bay, uMnu Mr Jomo Biyela, uMbhishobhi Linda Mandindi we-Methodist Church, Natal Coastal District; uMbhalisi we-Mangosuthu University of Technology, uDr Phumzile Masala; kanye nozakwabo abavela kulesikhungo; Izikhulu eziphezulu eziqhamuka emikhakheni emibili okahulumeni; kanye nokamasipala; uMhleli wephephandaba Ilanga, uMnu Philani Mgwaba; uMhleli wephephandaba Isolezwe uNkosazane Kiki Ntuli, kanye namalungu abezinhlelo zabezindaba akhona lapha; uMphathi wezamabhizinisi woMsakazo uKhozi FM, uNkosazane Sbongi Ngcobo; uMqondisi we-Ulundi Medical Centre, uDokotela TD Khoza; uSihlalo we-Prince Mangosuthu Buthelezi Museum and Documentation Centre, indodana yami, uMntwana Ntuthukoyezwe Zuzifa Buthelezi; Bahlobo bami abathandekayo, uMnumzane Eric kanye noNkosikazi Daphne Lucas; izihambeli zethu ezisemqoka kanye nabalandeli bomdlalo kanobhutshuzwayo.

Kusasa ekuseni uma sekududulana enkundleni amaBrazilians kanye ne-Rich Boys, uNdi luyakuvuka lume ngezinyawo yikuchwaza komoya webhola likanobhutshuzwayo oyobe ukhona. Amaqhawe ethu ezemidlalo ayobe esenkundleni yezemidlalo yeSifunda, futhi siyakuqonda ukuthi lamaqhawe ayobe ekhombisa incwenga yebhola lawo. Isigaba esandulela ukuqala kwesiwombe sonyaka omusha webhola likanobhutshuzwayo somqhudelwano we-Prince Mangosuthu Legacy Cup, sesifike ethubeni lapho siba amazwibela amqoka ohlelweni lezemidlalo kubalandeli, ngalokho sifisa ukuthokoza kuMkhandlu weSifunda sase-Zululand, kanye nakumsunguli walomqhudelwano uMnu Lunga Sokhela kanye noMnu Sandile Zungu, umnikazi weqembu lebhola AmaZulu.

Ngizizwa ngihlonipheke kakhulu namuhla kusihlwa ukuma lapha phambi kwenu, ukuba ngizwakalise amazwi okuthokoza kubaxhasi ngalomqhudelwano kanye nasezicukuthwaneni ngokubakhona kwazo ukwenza lomcimbi ube ngokhazimulayo njengoba uvele ungomqoka kakhulu. Ngonyaka ka-2017 ngenkathi uMphathi Jikelele weqembu lebhola laMazulu uMnu Lunga Sokhela efika ezoxoxisana nami ngokusungulwa kweNkomishi yokuhlonipha ifa-gugu, ngamesekela ngokupheleleyo kulombono. Ngenkathi echaza ukuthi i-Legacy Cup izokuhlonipha ifa-gugu lami, ngazizwa nginokuthobeka okukhulu. Ngiphinde ngizwe nginokuthobeka okukhulu futhi njengamanje ngokubusiswa ngokubakhona lapha kwaBantwana baseNdlunkulu, Amakhosi kanye nobuholi obusezingeni bazo zonke izinhlaka zomphakathi wakithi.

Ngifikelwa umuzwa ofanayo wokuhlonipheka namuhla kusihlwa, njengoba ngikuqonda ukuthi lomqhudelwano ukhona ngenhloso yokuhlonipha mina. Ukubakhona kwawo lapha enkundleni yethu yezemidlalo, kuletha intokozo kubo bonke abantu lapha Ondini. Siyaziqhenya ngokusingatha kwalamaqembu ebhola likanobhutshuzwayo Amazulu, i-Richards Bay, IKhethelo lase-Zululand (Zululand XI) kanye nabaphethe isicoco i-Mamelodi Sundowns. Lona kubukela kuzoba wumzuzu wokunqoba kuwo wonke amaqembu njengoba esebenzisa lelithuba ukuzicijela isikhathi sokuqala kwesiwombe sonyaka omusha webhola.

Kuyishwa ukuthi ngesikhathi sombulalazwe i-Khuvethe (Covid 19), kwamisa nse ukubakhona komqhudelwano wonyaka we-Legacy Cup emva kwesikhashana usunguliwe. Eqinisweni ubhubhane lweKhovidi 19 lwabhuntshisa izinhlelo eziningi ngokungabalekiyo ezimpilweni zethu. Sithokoza kakhulu ukuthi ekugcineni kulonyaka sinawo lomqhudelwano njengoba sekuwunyaka wesithathu ukhona. Sengathi kungebekhona okungase kusivimbe ukuba sizitike ngalamazwibela.

Nakuba ubhubhane loKhuvethe (Covid 19) luququle izinto eziningi, kepha lubeke ekhaleni ubumqoka bezemidlalo enhlalakahleni yemiphakathi yethu kanye nesizwe. Kusosonke isikhathi salolubhubhane, ezinkundleni zemidlalo nasemapaki kuwo wonke amathafa nezinkalo zezwe lakithi, abantu baseNingizimu Afrika bebephuma ngobuningi beyobamba iqhaza kuyo yonke inhlobo yezemidlalo. Singaba ngabantu abangakwazanga ukudlala emiqhudelwaneni, kepha ukuzivocavoca bekusigcina siyimiqemane.

Ngiyakhumbula ukuthi umvalelandlini wokuqala, ngenkathi sasivunyelwe ukuba ngaphandle kwamagceke, kwakuba sekuseni ikakhulukazi. Kungalesosikhathi okwathi iningi laseliqala ukuzivocavoca singakafiki isikhathi sokuphuma kwelanga, nangaphambi komnqamula-juqu wokuba semgwaqweni ngezikhathi ezithile! Kwakuyinto enhle ukubona abantu abaningi bekhuthalele ukubamba iqhaza kwezemidlalo. Kakuyona-nje into esiyenzela ukuzithokozisa, noma ukuzigcina siyimiqemane. Kuyinto enonophalisa umphefumulo.

Akubuzwa ukuthi sijabulile ngokuba naloluhlobo lomdlalo, omuhle ngale kokuthi siyingxenye yabawudlalayo noma abayawubukelayo. Lokhu kungenza enye inhlokomo yenjabulo, kuphinde kusihlinzeke ngethuba lokuphumula, ikakhulukazi kulezikhathi zobunzima ezweni lakithi. Kungenxa yalesizathu sishayela ihlombe uMkhandlu weSifunda saseZululand. uHulumeni weSifundazwe saKwaZulu-Natali neZululand Sports Confederations, kanye nabo bonke abantu abasemqoka abenza konke okusemandleni ukuba ezemidlalo zibe sekhaleni lohlelo lwentuthuko.

Kuyinto enhle ikakhulukazi ukubona izivumbulula-makhono ziqhutshwa ezikoleni zethu, lapho abadlali bedlulisela ulwazi kanye namakhono ekugqugguzeleni abafundi. Ngifisa ukuthokoza emaqenjini ayingxenye yalomqhudelwano, ikakhulukazi ngokuzinika ithuba ukuba lamaqembu avakashele intsha ezinkundleni zemidlalo ezikoleni. Lena kuyingxenye yokwakha izisekelo zabadlali bakusasa kanye nabadlali abayovelela kusasa njengezingwazi. Kepha komunye umkhakha yikuhlinzeka wonke umfundi ngethuba lokuphumelela ekufezeni okuthile; kanye nokuthi ikhona into enhle abangayiphokophelela njengoba bebhekana nezinselelo esigqolozelene nazo kulelizwe elixhugayo.

Kuyaqapheleka ukuthi ngesikhathi somvalelandlini izikole zazingakwazi ukuqhuba izinhlelo zazo zezemidlalo njengokujwayelekile, othishomkhulu baqala baqaphela okungavamile ezinganeni. Ngaphandle kwendlela yokubonakalisa umfutho wabo, abafundi babedonsa kanzima ukuba bahlale benomdlandla. Kwathi ngokuphinde kuvulwe ezemidlalo, izikole zakuqaphela ukuthi izingane zase zinokwesabela ekubhekaneni nezinselelo, zilengela ezindaweni ezinobungozi ukwedlula isikhathi esingaphambili. Angiqondile ukuchaza ukuthi lokhu kuyinto enhle. Ngiyakuqonda ukuthi sonke sifisa ukuba izingane zethu zikugweme ukulengela engozini. Engikuchazayo yikuthi kwakungasafani njengaphambilini njengoba zase zingasekho nkamunkamu ukuzama inhlahla ekuzameni izinto ezintsha. Kwase kunomuzwa wongabazane kubafundi abaningi ukuba babambe iqhaza.

Akungabazeki ukuthi sisafunda ngempela ngalokho okwenziwe kubantu bakithi yilombulalazwe oyiKhovidi 19, emikhakheni eminingi yezimpilo zethu. Kube nomthelela omkhulu endleleni yethu yokucabanga nesenza ngayo izinto. Isisindo sokulahlekelwa ngamahora okufundisa nokuxhugela kokungabi sesikoleni nsukuzonke, akungabazeki ukuthi kuzokuba nomthelela esikhathini esizayo emazingeni okufundisa izingane zethu, ikakhulukazi emkhakheni wezibalo (Maths), lapho amasu ayingqikithi yokwakhela phezu kwamanye ngokuhamba kwesikhathi, ekwenza kubenzima ukulandela izigaba ngokulandelana kwazo ngenkathi isigaba esandulela leso singakwazanga ukuba siqondisiswe njengengxenye yokwazi.

Ngiyazi ukuthi abadlali bethu bazonitshena into efanayo. Ngaphandle kokubambelela kuyo ngokuzicija ngokunganamkhawulo niphinde nibe nemidlalo enigcina nisesimeni sokuhlale nikulomdlalo kanobhutshuzwayo, kuyinto engelula neze ukugcina umgqigqo wokusebenza ngokuvelela. Yingakho nginokuthokoza ukubona abadlali bethu besenkundleni, ikakhulukazi njengoba belungiselela ukuqala kwesiwombe esisha sonyaka. Leli yithuba lokuzihlola indlela abadlala ngayo, yinto ubumqoka bayo obungeke bulinganiswe emaqenjini ethu.

Sinesizathu esihle sokuziqhenya ngamaqembu omdlalo kanobhutshuzwayo aseNingizimu Afrika. Isifundazwe saKwaZulu-Natali sisodwa manje sesinamaqembu amahlanu asesigabeni sebhola elikhokhelwayo (i-Premier Soccer League). Siyalihalalisela iqembu likanobhutshuzwayo i-Richards Bay ngokukhushulelwa esigabeni sebhola elikhokhelwayo njengoba kwenzeke esiwombeni esedlule, sika- 2021. Leliqembu kusasa lizokuba yizimbangi ezinika inselelo labo abadla ubhedu, ngisho abanqoba indebe. Kalukho uhlangothi engichema nalo. Ngifisela wonke amaqembu ethu umdlalo omnandi nomuhle. Kepha niyakuqonda nonke ukuthi uthando lwami lugxile lwanamathela Osuthwini olumabheshu ankone.

Iqembu likanobhutshuzwayo laMaZulu linomlando omude nogcwele ukuziqhenya, njengoba lasungulwa ngokupheleleyo umalume wami, iSilo uSolomon kaDinuzulu, ukhokho weSilo sethu kanye nomnewabo kamama ongizalayo uMntwana uMagogo kaDinuzulu. Ngonyaka ka-1932 emva kweminyaka embalwa sengizelwe, iNgonyama uSolomon yasungula i-Zulu Royal Conquerors, iqembu lebhola izingxabo zalo ezangena zazika emhlabathini waseThekwini. Leloqembu isizwe sikaZulu sasiziqhenya ngalo, futho wonke umuntu wayelisekela.

Ngiyakhumbula ngenkathi ngisemncane, ngiseSigodlweni sikamalume wami, kwaDlamahlahla indlela amadoda ayexoxa ngayo nge-Zulu Royals. Ngenkathi sengivuthiwe ngokukhula, ngase ngiba ngumlandeli nami wokuqina waleliqembu, ngihlaziya umdlalo walo eligcine ngokuwudlala, ngangiphinde ngibikezele ngamagoli azoshaywa emdlalweni olandelayo.

Uma umuntu ekhuluma ngomqhudelwano wakusasa, akungabazeki ukuthi bonke abalandeli sebeqoke amaqembu abo azonqoba. Kuhlaba umxhwele ukuthi amathikithi adayiswe aphela futhi inkundla yezemidlalo iyobe igcwele ichichima, hhayi-nje kuphela abalandeli boNdi namaphethelo, kepha nabalandeli abavela kuzo zonke izinkalo abazobuka amaqembu abo edlana imilala, egadulisana. Nakuba lomqhudelwano uphathelene nebhola likanobhutshuzwayo, uphinde ube mayelana nezokuvakasha kanye nokusimamisa umnotho wosomabhizinisi bendawo. Ngiwushayela ihlombe uMkhandlu weSifunda saseZululand. Ngiphinde ngihalalisele uMhlonishwa iMeya uMfundisi Thulasizwe Buthelezi kanye nomasipala wakhe ngokuba neso elibanzi.

Eqinisweni, ngifisa ukuthokoza kuwo wonke umuntu oqinisekisile ukuthi lomgqiqgo walomqhudelwano uyaqhubeka, kanye nokuwuvuselela masishane emva kokudlula esikhathini somvalelandlini. Kuxoxa indaba ukuthi amathikithi abebiza inani wonke umuntu engakwazi ukulithenga kwenza lomqhudelwano ukuba ube yinto yawo wonke umuntu. Ngiyathokoza ngalokho.

Sizizwa sijoveka ngomdlandla ngokubakhona kwalomqhudelwano, kepha ngicabanga ukuthi kwenzeka ngokwedlulele entsheni yethu enikwa intshisekelo yilemidlalo ukuba isebenzise amandla ayo emgudwini wokwenza izinto ezinhle. Sengathi lomqhudelwano ungaba ngaphezulu-nje komzuzu wenjabulo. Sengathi ungahlwanyela imbewu ezinhliziyweni zethu, yokuba sidlale ngendlela engcono, enobuchule kanye nenogqozi. Sidinga ukugqugquzeleka uma nje sicabanga ngezikhathi ezibuhlungu esedlule kuzo lapha eSifundazweni saKwaZulu-Natali, ngezinhlekelele ezasehlela, esinye isiwombe silandelwa ngesinye.

Ngicabanga ukuthi akukhona ukucela okuningi ebadlalini bethu, kepha ngizizwa nginethemba ukuthi bazokwazi ukusifaka intshisekelo sonke kusasa. Ngibafisela okuhle kunakho konke ngiphinde ngithokoze kuwo wonke umuntu owenze lomqhudelwano we-Legacy Cup ukuba ube yimpumelelo.

Ngiyathokoza!

Recent Headlines

IFP Press Conference to Provide an Update on the Government of National Unity

IFP President and NEC to Brief Media on GNU

The IFP NEC will meet today in light of the widespread uncertainty prevailing as it pertains to the Government of National Unity (GNU). The IFP President Hon. Velenkosini Hlabisa, MP, will thereafter at a press conference provide an update on these matters today. The...

GNU: IFP’s Position on Interpretation of Clause 24

GNU: IFP’s Position on Interpretation of Clause 24

The IFP has taken note of the on-going public disagreements between the ANC’s Mr Fikile Mbalula and the DA’s Mrs Helen Zille, as it pertains to clause 24 of the Government of National Unity (GNU) statement of intent. To that end, the IFP President Hon. Velenkosini...

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

IFP Secures 7 Wards in KZN By-Elections

The Inkatha Freedom Party (IFP) in KwaZulu-Natal is overwhelmed with gratitude to the people of the province, following its resounding victory in yesterday’s by-elections, where the Party secured 7 out of 12 contested wards. The IFP has gained a majority in several...

WhatsApp